การคัดเลือกระบบขนส่งที่เหมาะสมกับชาวขอนแก่น

การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชน


แนวทางในการคัดเลือกระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมสำหรับเมืองขอนแก่น

การจำแนกประเภทตามลักษณะเขตทาง (Right Of Way)

ประเภทระบบขนส่งสาธารณะตัวอย่างระบบขนส่งสาธารณะ
ประเภท A :เป็นระบบที่มีเส้นทางการให้บริการเฉพาะซึ่งแยกตัวออกมาจากการจราจรอื่น
อย่างชัดเจน สามารถควบคุมเขตทางได้อย่างเต็มที่ 
Mass Rapid Transit, MRT – Monorail
ประเภท B : เป็นระบบที่มีเขตทางแยกออกมาจากการจราจรอื่น แต่อาจมียานพาหนะประเภทอื่น
วิ่งผ่านบริเวณทางแยกหรือมีคนเดินข้ามทางนั้นได้
Bus Rapid Transit, BRT
ประเภท C : เป็นระบบขนส่งสาธารณะแบบผสมผสานกับกระแสจราจรบนพื้นถนนLight Rail Transit, LRT – Tram or Streetcar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira