การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการขนส่งและจราจร

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งกรณีมีและไม่มีโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บท สรุปผลได้ดังนี้(ตามโครงข่าย 5 เส้นทางในแผนแม่บท)

1.1  กรณีถ้าไม่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนใดๆเพิ่มเติม (กรณีไม่มีโครงการ) ความต้องการใช้บริการขนส่งสาธารณะในระบบสองแถวปัจจุบันยังมีแนวโน้มขยายตัวเป็น 81,900คน-เที่ยว/วัน ในปี 2569 และ 120,900 คน-เที่ยว/วัน ในปี 2579 หรือเพิ่มเป็น 1.69 เท่าใน 20 ปี

1.2  หากมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 5 เส้นทางตามแผนแม่บท (กรณีมีโครงการ) ในปี 2564 จะทำให้ปริมาณผู้ต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 1.98 เท่า (เทียบกับกรณีไม่มีโครงการ) และเพิ่มเป็น 2.4 เท่าในปี 2579

1.3  ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 5 เส้นทางตามแผนแม่บท จะมีจำนวน 118,000 คน-เที่ยว/วัน ในปี 2564 และเพิ่มเป็น  270,000 คน-เที่ยว/วัน ในปี 2579คิดเป็นการขยายตัว 2.28 เท่าใน 15 ปี

1.4  ปริมาณผู้โดยสารของระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 5 เส้นทางตามแผนแม่บท ประมาณร้อยละ 12.8 มาจากผู้ใช้ระบบสองแถวเดิม (Diverted demand) ที่เหลือมาจาก 2 ส่วนคือ(1) จากผู้ใช้รถส่วนตัว (Shifted demand) และ (2) ความต้องการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะที่เพิ่มขึ้นใหม่เนื่องจากมีระบบขนส่งสาธาณะที่ดีและดึงดูดการเดินทาง (Induced demand)

1.5  เส้นทางสายสีแดง เป็นเส้นทางที่มีแนวโน้มผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด รองมาคือสายสี เขียว เหลือง น้ำเงิน และ ชมพูตามลำดับ

1.6  แต่ละเส้นทางระบบขนส่งมวลชนตามแผนแม่บท มีผลกระทบทำให้ปริมาณผู้โดยสารในระบบรถสองแถวลดลงระหว่างร้อยละ 9.3 -15.3  โดยสารสีแดงมีผลกระทบมากที่สุด รองลงมาคือ สายสีเขียว เหลือง น้ำเงิน และชมพู ตามลำดับ

1.7  ระบบขนส่งมวลชนสายหลัก 5 เส้นทางตามแผนแม่บท มีส่วนบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ศึกษา กล่าวคือ ช่วยให้ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางในพื้นศึกษาดีขึ้น ระหว่างร้อยละ 2.5-19.9 ในปี 2564 ถึง 2579 เมื่อเทียบกับไม่มีโครงการ   

2. ผลการวิเคราะห์ข้างต้น มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขอนแก่นดังนี้

2.1 ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมสำหรับการรองรับปริมาณการเดินทางในเส้นทางสายสีแดง ควรเป็นระบบที่มีความจุตั้งแต่ 2000 คน-เที่ยว/ชั่วโมง/ทิศทาง เทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนที่ควรพิจารณาเบื้องต้นได้แก่ ระบบรถประจำทางด่วนพิเศษ ระบบรถรางไฟฟ้า เป็นต้น

2.2 การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในอนาคตปี ภายใต้โครงสร้างค่าโดยสารแรกเข้า  5 บาท และคิดตามระยะทางที่เดินทาง 1 บาท/ม. สูงสุดไม่เกิน 20 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira