การสำรวจรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศและจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ

รูปที่ 1 พื้นที่การดำเนินงานโครงการ แนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนขอนแก่น (สายเหนือ-ใต้)

กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

 • Digitized รูปแปลงที่ดิน ในเขตพื้นที่ 15×3 ตร.กม. จากข้อมูลแผนที่ภาษี
  • สร้างหมุดควบคุมสำหรับรองรับงานก่อสร้าง จำนวน 10 คู่ โดยดำเนินการรังวัดพิกัดหมุดควบคุมดังนี้
  • พิกัดทางราบ ด้วยวิธี Static GPS โดยโยงยึดเข้ากับหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร และของกระทรวงเกษตรฯ
  • พิกัดทางดิ่ง ด้วยวิธี Differential Leveling เกณฑ์งานชั้น 3 ตามมาตรฐาน FGDC 1984
 • รังวัดหมุดบังคับภาพและหมุดตรวจสอบ สำหรับงานข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศเพื่อใช้ในงาน UAV โดยใช้เทคนิค RTK GPS หรือดีกว่า (Rapid Static) จำนวน 400 หมุด
 • รังวัดจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1: 1000 พร้อมด้วยค่า Contour Interval 50 cm เพื่อการออกแบบก่อสร้าง โดยใช้งานรังวัดสำรวจภูมิประเทศ รวมกับ งานรังวัดด้วยภาพถ่ายจาก UAV
 • งานรังวัดด้วยภาพถ่ายจาก UAV ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน ASPRS 2014
 • จัดระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี
 • จัดทำฐานข้อมูลอาคาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลผังเมืองในแนว 15×3 ตร.กม.

รูปที่ 1 การรังวัดพิกัดทางราบด้วย STATIC GPS
และการรังวัดพิกัดทางราบด้วย Differential Leveling โดยใช้กล้องระดับ Digital

รูปที่ 2 การบูรณาการข้อมูลรังวัดภาคพื้นดินและแผนที่ภาพถ่ายออร์โธ
จาก UAV Photogrammetry พร้อมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS

ตารางที่ 1 สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมืองขอนแก่น

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira