การมีส่วนร่วมของชาวขอนแก่น

ชาวขอนแก่นจะให้อะไรแก่โครงการนี้

       ชาวขอนแก่นประกอบไปด้วยประชาชนหลายภาคส่วนประกอบการงานอาชีพแตกต่างกัน ย่อมมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการแตกต่างกัน ดังนั้นการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบหรือวางแผนใดๆจะตอบสนองและประสานประโยชน์ของทุกภาคส่วนได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชาวขอนแก่นทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศวัย

ท่านสามารถร่วมกำหนดอนาคตระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่นได้โดย

  • ให้ข้อมูล
  • สนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษา
  • ตอบการสัมภาษณ์
  • บอกความต้องการ
  • บอกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
  • เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
  • ติดตามข่าวสารในโครงการ
  • กระจายข่าวสารที่ถูกต้อง

กิจกรรมการมีส่วมร่วมแนะนำโครงการ

วันที่ 4 เมษายน 2559

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

                 วันที่ 9 มิถุนายน 2559

กิจกรรมการการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยครั้งที่ 1

               วันที่ 29 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน  2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira