แนวทางการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค

  • ทางเลือกที่ 1 บริหารจัดการโดยภาครัฐ
  • ทางเลือกที่ 2 บริหารจัดการโดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (PPP)
  • ทางเลือกที่ 3 บริหารจัดการโดยภาคเอกชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira