การพัฒนาแบบจำลองการจราจรและขนส่ง

 ประยุกต์ใช้แบบจำลองจราจร (Traffic Model) ที่พัฒนาจากโครงการจัดทำแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองขอนแก่น และทำการปรับปรุงแบบจำลองให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งทำการปรับเทียบให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้  โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของโครงการต่อไป 


ขั้นตอนการศึกษาด้านจราจร

ที่ปรึกษาได้พัฒนาแบบจำลองการขนส่งและจราจรตามหลักวิธีมาตรฐาน 4 ขั้นตอน (Conventional 4 -step model) สรุปผลได้ดังนี้

– ใช้โครงสร้างแบบจำลองการจราจรและขนส่งที่พัฒนาเมื่อปี 2555  (ตามโครงการศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค เพื่อการจราจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น) เป็นต้นแบบ

– ปรับเทียบแบบจำลองให้เป็นปัจจุบัน (updated) โดยอาศัยข้อมูลการเดินทางของประชากรในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่เกี่ยวเนื่องที่สำรวจเพิ่มเติมในปี 2559 ตลอดจนปรับฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และการขนส่งให้เป็นปัจจุบัน

– ผลการตรวจสอบความถูกต้อง (validation) ในการพยากรณ์โดยแบบจำลอง โดยเทียบกับปริมาณการจราจรที่เส้น Screenline4 แนว ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira