งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ของโครงการนำร่อง ประกอบด้วย งานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ระบบรถโดยสารและระบบการควบคุมการเดินรถ รวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อเป็นข้อมูลและรายละเอียดสำหรับงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาผลกระทบและแนวทางในการกำหนดมาตรการลดผลกระทบของโครงการ
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประมาณค่าลงทุนโครงการ ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาค่าจัดกรรมสิทธิ์และเวนคืน ชดเชยอสังหาริมทรัพย์  ค่างานระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น ซึ่งจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน รวมไปถึง การศึกษารูปแบบการลงทุนและแผนการดำเนินงานโครงการ

แนวคิดการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม อาคารสถานี ได้กำหนดกรอบมาตรฐานการออกแบบ ดังนี้

  • ออกแบบเป็น Universal Design
  • ผู้ใช้อาคารมีความเข้าใจในการใช้พื้นที่ได้ง่าย มีลำดับขั้นในการเข้าถึงพื้นที่เหมือนกันทั้งระบบ
  • มีรูปแบบสถาปัตยกรรมทันสมัย โดยมีกลิ่นอายของศิลปะและอัตลักษณ์ท้องถิ่น แฝงอยู่ในอาคารที่ผู้ใช้อาคารสัมผัสได้
  • มีการนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ มีความกลมกลืนของงานสถาปัตยกรรมต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ

การนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถานีของสถานีแต่ละแห่ง


ตัวอย่างการออกแบบสถานีของสถานีแต่ละแห่ง


รูปที่ 4 ตัวอย่างสถานียกระดับแบบต่างๆ


รูปที่ 5 ตัวอย่างงานออกแบบรายละเอียดสถานีจอดและจร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira