การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การเปลี่ยนแปลง Built-Up Area ของเมืองขอนแก่น ระหว่างปี 2538 – 2558

พ.ศ. 2538  ลักษณะเมืองขอนแก่นยังคงมีการกระจุกตัวอยู่หนาแน่นบริเวณศูนย์กลางเมืองในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทางฝั่งตะวันออกของถนนมิตรภาพ บริเวณถนนหน้าเมือง ถนนกลางเมือง ถนนศรีจันทร์ ถนนประชาสโมสร ถนนพิมพสุต และถนนรื่นรมย์ ประชากร 221,479

พ.ศ. 2548  จะพบว่าการขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ด้านทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองในเขตเทศบาลบ้านเป็ด และตำบลเมืองเก่าทางด้านทิศใต้ ประชากร

พ.ศ.2558  เมืองขอนแก่นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทางด้านทิศเหนือในเขตเทศบาลเมืองศิลา โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านเหนือและด้านใต้ รวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกบริเวณรอบบึงหนองโคตรในเขต ทต บ้านเป็น  ทต เมืองเก่า  และพื้นที่ด้านทิศใต้ของเมือง (เกิดUrban Sprawl ในทุกทิศทางของเมือง)ประชากร  323, 409

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira