ความคืบหน้าโครงการ

 ทางโครงการฯ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชน เพื่อคัดเลือกศึกษาระบบที่เหมาะสมกับชาวขอนแก่น โดยวัดจากสภาพพื้นที่ ศักยภาพ การพัฒนาเมืองประชากร ซึ่งจังหวัดขอนแก่นอยู่ในเกณฑ์ศักยภาพสูง และได้ทำการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับเส้นทางนำร่องที่เหมาะสมสำหรับเมืองขอนแก่น ดังนั้นในการคัดเลือกระบบในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็น ระบบรถรางเบา (Light Rail Transit, LRT)

     โดยมีเส้นทางนำร่อง คือ เส้นทางแนวเหนือ-ใต้ (สายสีแดง) บ้านสำราญ-ท่าพระ เนื่องจากมีเขตทางกว้างพอแก่ก่อสร้างเส้นทาง ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน และการลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทางทำได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ยังมีการออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ โดยการนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และทำให้มีความกลมกลืนต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

เที่ยวเมืองไทยกับ KTS

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเดินทางเพราะต้องต่อแถวและขึ้นรถหลายครั้งเพื่อไปยังที่ที่คุณต้องการ …
Theme: Overlay by Kaira