วางแผนจราจรถนนมิตรภาพเป็นถนนเมืองรองรับรถไฟฟ้ารางเบา (อ่าน 19)

ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรได้รายงานผลการศึกษาว่า เมื่อมีรถไฟฟ้ารางเบาบนถนนมิตรภาพระหว่างบ้านท่าพระกับบ้านสำราญ ก็จะทำให้ถนนช่วงดังกล่าวเปลี่ยนบทบาทเป็นถนนสายหลักในเขตเมือง ดังนั้นการออกแบบระบบจราจรจึงมุ่งให้ถนนดังกล่าวเป็นถนนที่สมบูรณ์ สะดวก ปลอดภัย เป็นถนนของทุกคน มีชีวิตชีวาและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึงเป็นถนนรองรับยานพาหนะเมืองทุกประเภท เชื่อมต่อการเดินทางไปยังที่หมายปลายทางได้กว้างขวาง ถนนมีการควบคุมอัตราความเร็วและใช้สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ เป็นถนนที่ผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกสภาพร่างกายเข้าใช้ได้ สองข้างถนนมีต้นไม้ร่มรื่น ที่จอดรถ ที่นั่งพักหรือทำกิจกรรมนันทนาการ สุดท้ายเป็นถนนที่มีการค้าขาย ส่งเสริมมูลค่าของอาคาร ทำให้เศรษฐกิจเมืองเติบโต

          ในเชิงวิศวกรรมจะมีการขยายขอบทางเพื่อให้เขตจราจรกว้างเพียงพอในบางช่วง มีการปิดจุดกลับรถ 6 จุด เปิดทางแยกเพิ่มขึ้น 4 จุดที่สำคัญคาดว่าจะลดปัญหาปัจจุบันได้ดีคือ แยกบ้านโนนม่วง-หนองไผ่และแยกศูนย์ราชการ ในระบบใหม่จะใช้ไฟสัญญาณจราจรชนิดให้สิทธิแก่รถขนส่งสาธารณะก่อน ซึ่งจะทำให้รถไฟฟ้าควบคุมเวลาเดินรถได้ โดยรถอื่นๆก็มีความปลอดภัย

          การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ควบคุมความเร็วโดยช่องจราจรหลัก รถจะใช้ความเร็วสูงสุดที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางขนานมีอัตราเร็วสูงสุด 30กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องออกไปใช้ทางเลี่ยงเมือง

      เราเชื่อว่าเมื่อมีการจัดระบบจราจรที่เหมาะสมจะช่วยให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟฟ้ารางเบาแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ก็จะทำให้ชาวขอนแก่นมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวก ปลอดภัย ฉับไว คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira