ถาม – ตอบ

คำถาม :
ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองขอนแก่นคือระบบใด
คำตอบ :
จังหวัดขอนแก่นมีประสิทธิภาพของระบบขนส่งสาธารณะซึ่งจำแนกตามเขตทางได้เป็นรูปแบบประเภท B คือ ระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และ ระบบรถรางเบา (LRT) 
คำถาม :
ความแตกต่างระหว่าง ล้อยาง และล้อเหล็ก
คำตอบ :
ล้อยางทำให้มีเสียงดังน้อยกว่าล้อเหล็ก
ระบบล้อยาง ต้องมีการบำรุงรักษาและเปลี่ยนล้อยางบ่อยครั้ง
ระบบล้อเหล็ก มีระบบการสับรางที่ไม่สลับซับซ้อนในขณะที่ระบบนำร่องสำหรับรถประเภทใช้ล้อยางจะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และ​มีลานจอดรถต่างระดับ grade
ระบบล้อเล็กสามารถใช้เขตทางประเภท A, B หรือ C ในขณะที่ระบบที่วิ่งด้วยล้อยางใช้ได้เฉพาะเขตทางประเภท A
ล้อยางสามารถวิ่งบนถนนคอนกรีต ถนนยางมะตอย หรือพื้นผิวชนิดอื่นได้
ระบบล้อยาง จะมีค่าใช้จ่ายลงทุนต่ำกว่าล้อเหล็ก
คำถาม :
ราคา / กิโลเมตร ระหว่าง BRT และ LRT 
คำตอบ :
จากการทบทวนวรรณกรรมการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อระยะทางของระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ (Parsons Brinckerhoff, 2013) ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5 – 30 ล้านเหรียญดอลล่าต่อไมล์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบรถรางเบา (LRT) มีค่าใช้จ่ายประมาณ 50 – 140 ล้านเหรียญดอลล่าต่อไมล์ 
คำถาม :
เมื่อศึกษษออกแบบรายและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้ว  ขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไร?  เป็นหน้าที่ของใคร?  เมืองขอนแก่นจึงจะมีการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะใหม่ได้จริง
คำตอบ :
เมื่อการศึกษาออกแบบและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จ  เป็นภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่จะนำเสนอต่อรัฐบาล  ผ่านกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาด้านการลงทุน หรือหาผู้ลงทุนต่อไป
Theme: Overlay by Kaira