Category: About The Project

ปัญหาการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ

ปัญหาการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ

 • ปัญหาคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ 
 • ปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสาร 
 • ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ 

ผลการสำรวจสภาพปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดขอนแก่น

สภาพพื้นที่ศึกษา

       จังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเส้นแวงที่ 101 – 103 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 445 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร หรือ 6.8 ล้านไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ          ติดต่อกับ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ทิศใต้              ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์
 • ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม
 • ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์

ผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น

       ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 

ผังเมืองรวมฉบับที่ 432 (พ.ศ.2542) และร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
ที่มา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นพ.ศ.2558

สภาพเศรษฐกิจและสังคม

       ปี พ.ศ.2557 จังหวัดขอนแก่นแบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาล 66 แห่ง (เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 62 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 158 แห่ง (ที่มา: สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2558)

สถิติสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 


สถิติสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2

สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2557-2558)

หมายเหตุ : สถานีขนส่งผู้โดยสารของสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 3 เปิดใช้บริการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557


สถิติสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น


สถิติท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น

ระบบขนส่งสาธารณะ

       ปัจจุบันมีรถโดยสารประจำทางสาธารณะที่ให้บริการภายในเขตผังเมืองรวมเมืองขอนแก่น ประกอบด้วยรถโดยสารหมวด 4และมีบริการรถขนส่งมวลชนขอนแก่น สาย 24 ซึ่งรับส่งจากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 เชื่อมต่อไปยังในเขตเมืองขอนแก่นโดยให้บริการทุกวัน และรถตู้ปรับอากาศ สาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น – เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น


ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น

รถรับจ้างไม่ประจำทางในเขตเมืองขอนแก่น

       ในเขตเมืองขอนแก่น พบว่ามีรถรับจ้างไม่ประจำทางให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้โดยสารทั่วไปนิยมใช้บริการเนื่องจากมีรถให้บริการเป็นจำนวนมาก มีจุดให้บริการอยู่โดยรอบเมือง และในตำแหน่งสถานที่สำคัญ ๆ และสามารถเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ดีกว่า


รถรับจ้างไม่ประจำทางในเขตเมืองขอนแก่น

KTS: ทุกอย่างเกี่ยวกับขอนแก่น

จังหวัดที่การปฏิวัติ Smart City กำลังจะถือกำเนิดเชิญมาเยี่ยมชมขอนแก่น ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของภาคอีสาน หรือที่เรียกว่า ‘หนึ่งในสี่ใหญ่ของอีสาน’ ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 445 กิโลเมตรผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ

จังหวัดมีพื้นที่ 10,886 ตร.กม. 6.8 ล้านไร่ ขอนแก่นยังเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของประเทศไทยเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวภูนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมหาสารคามชัยภูมิและเพชรบูรณ์ 

อำเภอเมืองขอนแก่นคือเมืองขอนแก่นและมีประชากรโดยประมาณมากกว่า 110,000 คน เนื่องจากโครงการ Smart City ที่ก่อตั้งมาหลายปีแล้วทำให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 

ดังนั้น KTS จึงวางแผนที่จะปรับปรุงสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดโดยการเปลี่ยนเป็นชุมชนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 เมืองอัจฉริยะแห่งใหม่จะเปิดดำเนินการและในไม่ช้าผู้คนจำนวนมากจะตื่นขึ้นมาสู่สภาพแวดล้อมใหม่ 

KTS: สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ขอนแก่นขอนแก่นมี 26 อำเภอ 199 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 389 ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 225 แห่งและเทศบาล 66 แห่ง สำหรับจังหวัดขอนแก่นมีประชากรค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง 

ปัจจุบันรถสาธารณะในจังหวัดดังต่อไปนี้: 

 • สถานีขนส่งขอนแก่น 1
 • สถานีขนส่งขอนแก่น 2
 • สถานีขนส่งขอนแก่น 3
 • สถานีรถไฟ
 • ขอนแก่นสถิติสนามบินขอนแก่น

เนื่องจากมีรถโดยสารเพียงไม่กี่คันที่รับส่งผู้โดยสารในจังหวัด KTS เห็นว่านี่เป็นช่องที่ต้องเติมเต็ม เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ประชาชนรถบัสชุดใหม่จะเริ่มให้บริการในปี 2564 เพื่อลดจำนวนยานพาหนะส่วนตัวบนท้องถนน 

ยิ่งไปกว่านั้นการขนส่งมวลชนยังช่วยลดการใช้พลังงานได้มาก แทนที่จะใช้รถของคุณเองคุณสามารถใช้รถขนส่งสาธารณะใหม่เพื่อช่วยรักษาจังหวัดให้เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ทันทีที่เริ่มต้นปี 2564 จะมีรถประจำทางเพิ่มมากขึ้นรวมถึงยานพาหนะที่ใช้พลังงานหมุนเวียนแทนน้ำมันดีเซล นอกจากนี้เราจะดำเนินการหยุดที่ยาวขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมวลชนและมอบความสะดวกสบายและความหรูหรา 

ระบบขนส่งมวลชนใหม่นี้ไม่เพียง แต่ต่อสู้กับความแออัดบนท้องถนนเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดพลังงานนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

เรียกดูเว็บไซต์ของเราที่ www.kts2016.com เพื่อรับข้อมูลอัปเดตประกาศและคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของเราที่ KTS! 
เยี่ยมชมขอนแก่นวันนี้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นของเรา สอบถามรายละเอียดวางข้อความที่ customer@kts.com หรือโทรหาเราที่052-634-5252เรามุ่งหวังที่จะให้บริการคุณ!

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

แผนงานการศึกษาและระยะเวลาดำเนินโครงการ

KTS: ระยะเวลาโครงการ

การจราจรติดขัดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ว่าคุณจะเดินทางโดยรถยนต์หรือนั่งรถสาธารณะ. แต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไประบบขนส่งมวลชนใหม่ล่าสุดที่จะนำมาใช้ในปี 2564. จะช่วยบรรเทาความแออัดและความกังวลของผู้โดยสารที่เหลือ.

ระบบขนส่งมวลชนใหม่รวมถึงรถไฟฟ้ารางเบาใหม่ที่จะขนส่งผู้โดยสารจากขอนแก่นไปยังเมืองต่างๆในประเทศไทย. โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบวิธีที่สะดวกและราคาถูกกว่าสำหรับผู้โดยสารในการเดินทาง.

ในราคาที่ถูกกว่าคุณสามารถเดินทางไปยังกรุงเทพฯภูเก็ตเชียงใหม่และอีกมากมาย. รถไฟรางเบาใหม่ยังมีพื้นที่กว้างขวางและมีความจุ จำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการบรรทุกเกินพิกัด. ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถพักผ่อนนอนหลับหรืออะไรก็ได้ที่คุณต้องการทำในระหว่างการเดินทางและยังคงจ่ายค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการนั่งแท็กซี่ใช้รถของคุณเองหรือวิธีการเดินทางอื่น ๆ.

นอกจากนี้ KTS ยังจะเพิ่มรถประจำทางเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางไปยังจุดต่างๆ. วิธีนี้จะช่วยลดความล่าช้าในการเดินทางเนื่องจากไม่มีผู้โดยสารขึ้นและลงรถได้ทุกจุดในระหว่างการเดินทาง.

รถโดยสารรุ่นใหม่ยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่นั่งที่สะดวกสบายและหน้าต่างบานใหญ่. 

ระยะเวลาโครงการ

โครงการนี้มีกำหนดจะเริ่มในปลายปี 2020 และมีแผนจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2564. KTS ตั้งเป้าที่จะเสร็จสิ้นระบบขนส่งมวลชนใหม่อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่มวลชน. เมื่อเปิดตัวโครงการแล้วคาดว่าการท่องเที่ยวในขอนแก่นจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่ต่างๆจะง่ายขึ้นมาก.

นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนใหม่แล้ว KTS ยังจะเปิดตัวเมืองอัจฉริยะภายในเดือนมีนาคม 2564. อย่างเร็วที่สุด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกโดยใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น. จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในขอนแก่นทุกคนในระยะยาวดังนั้นทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเมืองนี้.

ตามความเป็นจริงเราได้มองหาพื้นที่ที่เป็นไปได้ที่เราสามารถติดตั้งกังหันลมแผงโซลาร์เซลล์และยานพาหนะไฟฟ้ารอบ ๆ พื้นที่เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน.

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ชาวขอนแก่นสามารถคาดหวังเมืองใหม่ในเดือนมีนาคมที่ปลอดขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วย. KTS ทำให้ขอนแก่นน่าอยู่ขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในอนาคตของเราและริเริ่มที่จะรีไซเคิลขยะของคุณเอง.

เรียกดูเว็บไซต์ของเราที่ www.kts2016.com เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการล่าสุดและโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ KTS. เยี่ยมชมขอนแก่นวันนี้และพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเราสำหรับเมืองอัจฉริยะในอนาคต!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถติดต่อตัวแทนบริการลูกค้าของเราได้ที่ customer@kts.com หรือโทร. 052-634-5252. เราหวังว่าจะได้ให้บริการคุณเร็ว ๆ นี้. 

พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษา

ผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น และบางส่วนท้องที่ตำบลบ้านค้อ ตำบลสำราญ ตำบลศิลา ตำบลแดงใหญ่ ตำบลในเมือง ตำบลบ้านเป็ด ตำบลบึงเนียม ตำบลพระลับ ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านหว้า และตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น 

KTS: พื้นที่ศึกษาระบบขนส่งมวลชนใหม่

ปัจจุบันประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ 21 ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก. ขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดและยังถือเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดใหญ่ในภาคอีสานของประเทศไทย.

ด้วยนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศรวมถึงผู้คนจำนวนมากที่อพยพมาที่ขอนแก่นเนื่องจากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูจึงไม่น่าแปลกใจที่การจราจรแออัดในเมืองจะพบได้ที่นี่และที่นั่น. การจราจรเสียเวลาและทรัพยากรสำหรับทุกคนในเมือง ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจในขอนแก่นจึงควรมีรูปแบบการคมนาคมที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัย.

KTS ตั้งเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาโดยการสร้างระบบขนส่งมวลชนใหม่ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนพฤษภาคม 2564. ขณะนี้ทีมงานของเราอยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อรองรับความต้องการของคนในพื้นที่และชาวต่างชาติในจังหวัดขอนแก่น.

พื้นที่บางส่วนที่จะรวมอยู่ในพื้นที่ศึกษาระบบขนส่งมวลชนใหม่ ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่นตำบลบ้านค้อตำบลสำราญและอื่น ๆ. ตรวจสอบรายชื่อพื้นที่ทั้งหมดที่รวมอยู่ในหัวข้อถัดไปด้านล่าง. 

KTS: ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่น

เนื่องจากขอนแก่นเป็นเมืองหลักที่อยู่ในโครงการนี้หมู่บ้านเขตการปกครองและพื้นที่ทั้งหมดภายในเมืองจึงรวมอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ศึกษาระบบขนส่งมวลชนใหม่. ด้วยสิ่งนี้พลเรือนสามารถคาดหวังว่าจะได้ใช้บริการที่ดีขึ้นง่ายขึ้นและสะดวกสบายขึ้นภายในปี 2564. 

ตำบลบ้านค้อ

ระบบขนส่งมวลชนใหม่ไม่ได้ จำกัด อยู่ที่ขอนแก่น. แต่ยังรวมถึงอำเภอใกล้เคียงด้วย. รถประจำทางรถไฟรถตู้และอื่น ๆ ให้บริการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ เช่นตำบลบ้านค้อ.

ตำบลบาร์ค้อเป็นพื้นที่ห่างไกลในภาคอีสานซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. หมู่บ้านมีภาษามือเป็นของตัวเองที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนใช้ซึ่งงานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการทำนา.

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ KTS ได้รวมตำบลเพื่อให้ชาวบ้านสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวก. ด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่ผู้เดินทางสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ด้วยการโดยสารเพียงครั้งเดียวหากรวมอยู่ในสถานีต่างๆ. 

ตำบลสำราญ

ตำบลสำราญยังเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงในจังหวัดขอนแก่นที่มีชื่อเสียงในเรื่องชุดช้อนส้อมแฮนด์เมดที่เป็นเอกลักษณ์. พวกเขายังนำเสนอการออกแบบที่กำหนดเองซึ่งขนส่งไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพฯ. เศรษฐกิจของหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ.

ระบบขนส่งมวลชนใหม่ในปี 2564 จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเขตนี้ในแง่ของการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินหลัก.

พื้นที่อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในขอบเขตของการศึกษามีดังต่อไปนี้: 

 • อำเภอศิลา
 • กิ่งอำเภอแดงใหญ่
 • ตำบลในเมือง
 • กิ่งอำเภอบึงเนียม
 • กิ่งอำเภอพระลับ
 • ตำบลเมืองเก่า
 • กิ่งอำเภอบ้านหว้า
 • กิ่งอำเภอท่าพระ
 • อำเภอเมืองขอนแก่น

หลายคนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของภาคอีสานและมีผู้อยู่อาศัยซึ่งมีแหล่งรายได้หลักคือการทำนา. ดังนั้นจะช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากการทำงานในด้านอื่น ๆ. ได้มากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของยานพาหนะสาธารณะราคาถูกและสามารถเข้าถึงได้. 

วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ

วัตถุประสงค์และขอบเขตโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น
 • เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม(Environmental Impact  Assessment : EIA) และออกแบบรายละเอียด (Detail Design) โครงการนำร่อง จำนวน 1 เส้นทาง
 • เพื่อศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอด (Transit – Oriented Development : TOD) และแผนการจัดระบบการจราจรโดยรอบพื้นที่สถานีหรือจุดจอดและพื้นที่ต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทางโครงการนำร่อง

ขอบเขตงาน

 • งานส่วนที่ 1  วิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่น
 • งานส่วนที่ 2  วิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด โครงการนำร่อง จำนวน 1 เส้นทาง
 • งานส่วนที่ 3  จัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือจุดจอด (TOD) และแผนการจัดระบบการจราจรโดยรอบสถานีหรือจุดจอด

KTS: วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ

เนื่องจากจำนวนผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทยจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการจัดหาระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและไม่ยุ่งยากภายในประเทศที่พลุกพล่าน.

วัตถุประสงค์หลักของ KTS ในโครงการใหม่ล่าสุดคือการสร้างระบบขนส่งมวลชนใหม่ในขอนแก่นที่จะมอบความสะดวกและง่ายดายให้กับทุกคน.

KTS ได้วางแผนและวิเคราะห์โครงการทุกด้านอย่างพิถีพิถันเพื่อให้แน่ใจว่าจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและตรงตามกำหนดเวลาและงบประมาณ. การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนใหม่กำหนดไว้ในปลายปี 2563 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 หากการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงักทั้งภายในและภายนอก.

หลังจากสร้างโครงการใหม่ล่าสุดนี้คนไทยสามารถคาดหวังการเดินทางจากขอนแก่นไปกรุงเทพภูเก็ตหรือเชียงใหม่ได้เร็วขึ้นและถูกลง. ไม่ต้องเดินทางนานและติดขัดในการจราจรติดขัดอีกต่อไปเพราะด้วยระบบขนส่งมวลชนที่กำลังจะสร้างขึ้นในเร็ว ๆ นี้ของ KTS คุณจะไปถึงจุดหมายโดยไม่ล่าช้าและไม่ยุ่งยาก!

ตรวจสอบวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ของ KTS ในการสร้างโครงการนี้ในส่วนด้านล่าง.

KTS: วัตถุประสงค์ของเราในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ

KTS พร้อมให้บริการระบบขนส่งมวลชนและนวัตกรรมที่ดีที่สุดในประเทศไทย วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานในการนำโครงการนี้ไปสู่การดำรงอยู่มีดังนี้:

ศึกษาและวิเคราะห์ความยั่งยืน

การศึกษาและวิเคราะห์ความยั่งยืนของพื้นที่ครอบคลุมเป็นสิ่งที่จำเป็นในระหว่างขั้นตอนการวางแผน. สิ่งเหล่านี้กำหนดบริการที่ต้องนำไปใช้และสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้น.

ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและข้อดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเมื่อโครงการแล้วเสร็จและมีกำหนดดำเนินการด้วย. ผลกระทบที่พบบ่อยและเป็นตรรกะของระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพคือการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวและโอกาสในการทำงานเนื่องจากการเดินทางไปและกลับจากสถานที่ในขอนแก่นทำได้ง่ายขึ้นและถูกลง.

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการออกแบบรายละเอียด

การดำเนินโครงการได้รับการขัดเกลาและพิสูจน์ความโง่เขลาผ่านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการออกแบบรายละเอียด.

สองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างระบบขนส่งมวลชนใหม่. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกำหนดว่าโครงการจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรทั้งทางตรงและทางอ้อมในขณะที่การออกแบบรายละเอียดมีหน้าที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สวยงามสวยงามสำหรับการท่องเที่ยวในอนาคต.

แผนพัฒนาพื้นที่

ก่อนเริ่มโครงการ KTS ได้ศึกษาพื้นที่อย่างละเอียดและจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะสำหรับสถานที่ตั้ง นอกจากนี้เรายังได้พิจารณาพื้นที่โดยรอบเช่นสถานีจุดแวะพักและอื่น ๆ แถมแผนดังกล่าวยังระบุถึงแผนระบบการจราจรและเส้นทางของโครงการนำร่อง.

Theme: Overlay by Kaira