ปัญหาการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ

  • ปัญหาคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ 
  • ปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสาร 
  • ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ 

ผลการสำรวจสภาพปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira