เกี่ยวกับโครงการ

โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะขอนแก่น และศึกษาความเหมาะสมทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานี (TOD) ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้แบ่งระยะทำงานเป็น 12 เดือน ในระหว่างนี้ได้มีการรายงานและจัดประชุมสัมนารับฟังความคิดเห็นเป็นระยะ ซึ่งกระบวนการศึกษาจะเสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค. 2559 

ปัญหาการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ

ปัญหาคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ  ปัญหาความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสาร  ปัญหาการจราจรติดขัดเนื่องจากรถโดยสารสาธารณะ  ผลการสำรวจสภาพปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองขอนแก่น
Theme: Overlay by Kaira