00:00:00

» งานวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม

งานวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม

การคัดเลือกระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองขอนแก่น

 

 • การจำแนกระบบขนส่งสาธารณะตามลักษณะของเขตทาง

 • การจำแนกสมรรถนะกลุ่มระบบขนส่งสาธารณะที่สัดส่วนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะร้อยละ 30 ของเมืองขอนแก่นในแต่ละช่วงเวลา

การเลือกระบบขนส่งสาธารณะ ต้องพิจารณาตัวชี้วัดต่อไปนี้

 1. จำนวนประชากร
 2. ขนาดของเมืองและความต้องการในการเดินทาง
 3. ความต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
 4. การจัดการจราจรรองรับผลกระทบ
 5. การจัดการความปลอดภัยในเส้นทาง
 6. คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณะของระบบ
 7. ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเศรษฐกิจ
 8. ศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (TOD)
 9. สนันสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเมือง
 10. ผลกระทบด้านเสียงและการสั่นสะเทือน
 11. ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 12. ผลกระทบด้านทัศนียภาพ
 13.  

โครงสร้างลำดับชั้นของกระบวนการคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีขนส่งมวลชนที่เหมาะสมสำหรับเมืองขอนแก่น

 

 

 • สรุปการคัดเลือกระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม
 • จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1-3 สรุปได้ว่า ระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมสำหรับเมืองขอนแก่นสำหรับโครงการนำร่องสายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) มีความเป็นไปได้ 2 ระบบ คือ BRT และ LRT
 • ภายใต้ฐานข้อมูลและปัจจัยที่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (ปี 2559) และคำนึงถึงปัจจัยการมีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนของเอกชน พบว่า ทั้งระบบขนส่งมวลชน BRT และ LRT มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นระบบขนส่งมวลชนสายหลักสำหรับเมืองขอนแก่น ด้วยคะแนนรวมความเหมาะสมที่เท่าเทียมกัน
 • หากนำข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นและทิศทางการพัฒนาเมืองขอนแก่น มาพิจารณาร่วมกัน จะเห็นว่า ระบบขนส่งมวลชนสายแรก (โครงการนำร่อง) สำหรับเมืองขอนแก่น ตามแนวเส้นทาง สายเหนือ-ใต้ที่เหมาะสม คือ ระบบขนส่งมวลชน LRT

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

              วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา  9.00-13.00 น.ที่โรงแรมเซนทาราคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 (ปฐมนิเทศ)ของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าประชุมถึง 360 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวขอนแก่นจำนวนมาก

           
         
 
   
 

 

 

 

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia