00:00:00

» งานวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม

การวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมเป็นโครงการนำร่อง

   

 • กระบวนการการประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ตามลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process, AHP)
  • AHP เป็นทฤษฎีทางด้าน Multi Criteria Decision Making ที่ได้รับความนิยมและมีความถูกต้องแม่นยำสูง
  • เป็นกระบวนการที่ช่วยการตัดสินใจในประเด็นของปัญหาที่มีความซับซ้อนให้มีความง่ายขึ้นโดยเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจทางธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย
  • ใช้ในประเทศต่างๆ 30 %
  • ข้อดีของ AHP เปรียบเทียบเป็นคู่ถูกต้องกว่า ตรวจสอบความเที่ยงตรงได้
  • รวมข้อมูล tangible vs Intangible

 • แผนภูมิโครงสร้างลำดับชั้นการตัดสินใจ (Hierarchy Structure) เพื่อจัดลำดับความสำคัญเพื่อการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการนำร่อง

 

 • ผลการจัดลำดับความสำคัญเพื่อคัดเลือกเส้นทางนำร่องในการออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่น

                                               

 • แบบสอบถามที่ส่งกลับทั้งหมดมีจำนวน 174 ชุด

 • สรุปผลการคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมฯ
  • ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
  • จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนทั้งหมด 147 ชุด
  • เส้นทางที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการนำร่องคือเส้นทางใด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด คือ “สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ)”

 • หากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่า เส้นทางแนวเหนือ-ใต้ เป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเป็นเส้นทางโครงการนำร่อง โดยเส้นทางสายนี้มีความเหมาะสมเหนือเส้นทางอื่นๆ ใน 5 ประเด็นหลัก คือ

1) ปริมาณผู้โดยสารมากที่สุด

2) ก่อสร้างได้สะดวกที่สุด

3) จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ง่าย

4) สนับสนุนการพัฒนาเมืองและเอื้อต่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวเส้นทาง

5) ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 

 

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia