00:00:00

» ความคืบหน้าโครงการ

     ทางโครงการฯ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชน เพื่อคัดเลือกศึกษาระบบที่เหมาะสมกับชาวขอนแก่น โดยวัดจากสภาพพื้นที่ ศักยภาพ การพัฒนาเมืองประชากร ซึ่งจังหวัดขอนแก่นอยู่ในเกณฑ์ศักยภาพสูง และได้ทำการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับเส้นทางนำร่องที่เหมาะสมสำหรับเมืองขอนแก่น ดังนั้นในการคัดเลือกระบบในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็น ระบบรถรางเบา (Light Rail Transit, LRT)

 

     โดยมีเส้นทางนำร่อง คือ เส้นทางแนวเหนือ-ใต้ (สายสีแดง) บ้านสำราญ-ท่าพระ เนื่องจากมีเขตทางกว้างพอแก่ก่อสร้างเส้นทาง ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน และการลดผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทางทำได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ยังมีการออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ โดยการนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และทำให้มีความกลมกลืนต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย

 

งานวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม งานวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม การคัดเลือกระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสมกับเมืองขอนแก... อ่านต่อ
งานวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม การวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมเป็นโครงการนำร่อง ในโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธ... อ่านต่อ
ข้อมูลการศึกษาโดยรวม ผลการศึกษาตลอดการทำงานของโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นแล... อ่านต่อ
การมีส่วนร่วมของชาวขอนแก่น การมีส่วนร่วมของชาวขอนแก่น... อ่านต่อ
แนวทางการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค แนวทางการจัดการระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูมิภาค... อ่านต่อ
การสำรวจรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศและจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ การสำรวจรังวัดทำแผนที่ภูมิประเทศและจัดทำระบบภูมิสารสนเทศ... อ่านต่อ
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน... อ่านต่อ
การวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมเป็นโครงการนำร่อง การวิเคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมเป็นโครงการนำร่อง... อ่านต่อ
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการขนส่งและจราจร การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการขนส่งและจราจร... อ่านต่อ
งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น... อ่านต่อ
การคัดเลือกระบบขนส่งที่เหมาะสมกับชาวขอนแก่น การคัดเลือกระบบขนส่งที่เหมาะสมกับชาวขอนแก่น... อ่านต่อ
การพัฒนาแบบจำลองการจราจรและขนส่ง การพัฒนาแบบจำลองการจราจรและขนส่ง... อ่านต่อ

ติดตามข่าวสารโครงการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202-355 ต่อ 15    โทรสาร 043-202-355 ต่อ 12

อีเมล์ : kku.sirdc.17@gmail.com   https://www.facebook.com/Ktskk2016

Web Design & Development by Smilehost.asia